BIURO PROJEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI

Właściwe użytkowanie
obiektów budowlanych

Pragniemy zadbać o Państwa bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania obiektów budowlanych oferując nasze usługi, aby utrzymanie danych nieruchomości nie stwarzało żadnych problemów.

Użytkowanie obiektów budowlanych

Ponieważ na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek właściwego utrzymywania obiektów budowlanych, nałożony ustawą Prawo budowlane, firma GRYF przygotowała ofertę skierowaną do Państwa.

Dokumentacja obiektu

Zapewniamy pomoc przy tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania.

 • Założenie książki obiektu budowlanego
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych

Książka obiektu

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 (ustawy - Prawo budowlane), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Dokumentacja dodatkowa dołączona do książki obiektu budowlanego.

 • Protokoły z kontroli obiektu budowlanego
 • Oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej
 • Opracowania projektowe
 • Dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania
 • Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza
 • Inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem

Obowiązkowe kontrole okresowe

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej. Kontrole te przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrola stanu technicznego służy przede wszystkim dla zachowania bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego poddanego kontroli.
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 (ustawy - Prawo budowlane), usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Darmowe konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na darmowe konsultacje do naszego biura. Umów się na konsultacje

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna jest niezbędna w realizacji remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz dla wykonania rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części.

W czasie użytkowania nieruchomości aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektów budowlanych niezbędne jest wykonanie robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do wykonania danego zamierzenia niezbędne jest sporządzenie dokumentacji technicznej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Wykonamy dla Państwa niezbędną dokumentację techniczną:

 • projekty budowlane
 • załączniki do zgłoszenia
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych
 • oceny techniczne obiektów budowlanych

Obowiązki właścicieli i zarządców

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

 • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 (ustawy - Prawo budowlane), oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Błędy podczas użytkowania

Niewłaściwe utrzymanie obiektu prowadzi do:

 • pogarszania się i niszczenia obiektów budowlanych, co powoduje utratę bezpieczeństwa, komfortu i spadek wartości nieruchomości
 • wysokich kar finansowych
 • utraty pozwolenia na użytkowanie
 • rozbiórki obiektów