BIURO PROJEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem.

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez GRYF.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRYF Dariusz Chylewski z siedziba przy ul. Konopnickiej 9, 89-500 Tuchola.

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: biuro@egryf.pl; pod numerem telefonu 501-043-288; lub pisemnie na adres naszej siedziby GRYF ul. Konopnickiej 9, 89-500 Tuchola.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

 • Zawarcie i wykonanie łączącej Strony umowy (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
 • Ochrona żywotnych interesów Państwa lub innych osób fizycznych (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d RODO)

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres biuro@egryf.pl

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z Klientem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • naszym podwykonawcom i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi,
 • biurom księgowym,
 • wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów,
 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

 • Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Każdemu Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczył administratorowi.

Z powyższych praw można skorzystać przesyłając wniosek na adres biuro@egryf.pl podając wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

IX. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 • Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.