BIURO PROJEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI

Kierownik budowy

Świadczymy usługi zapewniające odpowiedni nadzór na budowie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu roboty budowlane przebiegają zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dbamy o zachowanie bezpieczeństwa na budowie i o rzetelność wykonania robót budowlanych.

Funkcje techniczne na budowie

Niezbędne osoby w procesie budowy.

Zapewniamy odpowiedni nadzór na budowie jako:

 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • kierownik budowy
 • kierownik robót budowlanych
 • nadzór autorski

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest co do zasady prawem inwestora, a nie jego obowiązkiem. Określone rodzaje obiektów budowlanych wymagają ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora na budowie, sprawdza zgodność realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.
Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Kierownik budowy

Inwestor organizując proces budowlany zobowiązany jest do zapewnia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Kierownikiem budowy może być osoba, która ma stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za zarządzanie całym procesem realizacji budowy. Kierownik budowy dba aby wykonywanie robót budowlanych było zgodne z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, prowadzi dokumentację budowy, pilnuje wykonywanie poszczególnych prac w terminie oraz dba o bezpieczeństwo pracy pracowników na budowie poprzez właściwą organizację prac budowlanych zgodną z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik robót

Kierownicy robót budowlanych prowadzą bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi w danej specjalności: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, instalacji telekomunikacyjnej.

Nadzór autorski

Osoba sprawująca nadzór autorski stwierdza w toku wykonywania robót budowlanych zgodność realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Nadzór na budowie

Nadzór realizowany jest z jednej strony na płaszczyźnie administracyjnej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego. Z drugiej strony, inwestor ma obowiązek zapewnić nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Dokumentacja budowy

dokumentacja budowy

Zapewniamy wykonanie i prowadzenie dokumentacji budowy.

 • Dziennik budowy
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
 • Ogłoszenie BIOZ
 • Protokoły odbiorów częściowych robót budowlanych
 • Protokoły odbiorów całkowitych robót budowlanych
 • Protokoły badań i sprawdzeń
 • Rysunki zamienne
 • Projekty budowlane zmian istotnych
 • Projekty budowlane zamienne
 • Ekspertyzy techniczne
 • Oceny techniczne
 • Inwentaryzacje budowlane