BIURO PROJEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI

Doradztwo budowlane

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa budowlanego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz po przystąpieniu do użytkowania obiektu, w czasie jego użytkowania.

Przepisy prawa

Mnożące się przepisy nie zawsze są jasne i czytelne, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma GRYF przygotowała ofertę skierowaną do inwestorów, właścicieli i zarządców. Usługi z zakresu doradztwa budowlanego, jakie świadczy nasza firma wskażą najprostsze rozwiązania.

Darmowe konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na darmowe konsultacje do naszego biura. Umów się na konsultacje

Zakresy doradcze

Zapewniamy pomoc doradczą w różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Nieruchomość gruntowa

Pomoc osób z doświadczeniem w wyborze odpowiedniej nieruchomości jest niezbędna, aby uniknąć większości ukrytych pułapek czyhających na inwestorów.
Zanim zdecydujemy się na zakup nieruchomości - działki, należy sprawdzić wszystkie informacje dotyczące wybranego gruntu. Najważniejszymi informacjami jakie powinniśmy zebrać to zakres przeznaczenia danej działki oraz możliwość dojazdu i podłączenia mediów.
Zwrócić należy uwagę na obciążenia danej nieruchomości, które mogą w przyszłości być bardzo kłopotliwe w realizacji naszych planów inwestycyjnych.

Warunki zabudowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym sposób możliwego wykorzystania nieruchomości na danym terenie i jego zabudowy czy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Zgłoszenie

Nie każda budowa i nie wszystkie roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę. Część obiektów budowlanych może być wzniesiona jedynie po zgłoszeniu tego odpowiedniemu organowi. Nie zgłoszone tego typu inwestycje mogą być uznane za samowole budowlaną. Natomiast ich zalegalizowanie może wymagać dodatkowych środków finansowych.

Pozwolenie na budowę

Podstawowym obowiązkiem w procesie budowlanym jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Budowa

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  • opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów
  • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
  • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • wykonania i odbioru robót budowlanych
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

Formalności związane z przystąpieniem do użytkowania

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57 ustawy - Prawo budowlane, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Utrzymanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym.